Privacybeleid en gegevensbescherming

Wij vinden gegevensbescherming en geheimhouding heel belangrijk en houden ons aan de geldende nationale en Europese bepalingen inzake gegevensbescherming. Hieronder zetten wij de belangrijkste informatie uiteen over de wijze waarop wij gegevens verzamelen, verwerken en gebruiken, met name ook welke informatie en persoonsgegevens wij opslaan en wat wij ermee doen.

Voor sommige aanbiedingen of diensten die wij beschikbaar stellen via https://uk.russellhobbs.com/ kunnen verschillende bepalingen gelden. Wij zullen naar deze aanvullende bepalingen, zoals aanvullende garantiebeloften, verwijzen in het kader van ons aanbod of onze dienst. Deze aanvullende bepalingen hebben voorrang boven onderstaande bepalingen.

 

 1. Verwerkingsverantwoordelijke

In overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (“AVG”) is de verantwoordelijke voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonsgegevens via deze website VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, Regent Mill, Fir Street, Failsworth Manchester, M35 0HS, Verenigd Koninkrijk (“Verwerkingsverantwoordelijke”, art. 4 (7) AVG).

 1. Verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens

Persoonsgegevens

Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (art. 4 (1) AVG).

Deze omvatten met name uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres, geboortedatum, evenals verschillende gegevens die u verstrekt in het kader van een online bestelling, een registratie, het aanmaken van een klantaccount of een via het contactformulier ingediende vraag of verzoek (hierna te noemen: “persoonsgegevens”).

Statistische gegevens die wij om technische redenen verzamelen tijdens uw bezoek aan onze website en die geanonimiseerd zijn en dus niet direct aan u persoonlijk kunnen worden gekoppeld, vallen niet onder deze privacyverklaring. Dergelijke statistische gegevens omvatten informatie over hoe vaak en hoe lang u onze website bezoekt, welke pagina's u bezoekt, informatie over uw browser(s), IP-adres, software en hardware. Deze informatie wordt anoniem verzameld en verwerkt om informatie te verkrijgen over het gebruik van onze website en om deze te optimaliseren.

Verzameling, verwerking en gebruik van uw gegevens

Over het algemeen is het mogelijk onze websites te gebruiken zonder opgave van persoonsgegevens. Voor zover onze internetpagina's persoonsgegevens verzamelen, gebeurt dit waar mogelijk op vrijwillige basis.

Om precies te zijn verzamelen en verwerken wij de volgende categorieën persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Voor onze zakelijke relatie

Wij verzamelen en verwerken uw naam, adres, aankoophistorie en vergelijkbare verplichte persoonsgegevens in het kader van de zakelijke relatie tussen ons, bijvoorbeeld voor beantwoording van uw vragen, verwerking van de met u gesloten overeenkomst, aflevering van bestelde goederen, verwerking van betalingen en voor technische administratieve doeleinden. De rechtsgrond voor de verwerking is artikel 6 (1) b. van de AVG, aangezien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van overeenkomsten met u. Mogelijk hebben wij uw gegevens verkregen via een e-mailadres dat op onze website staat of door middel van het contactveld op onze website.

Wij bewaren deze persoonsgegevens zolang onze zakelijke relatie duurt. Wanneer er tussen ons gedurende drie jaar geen transacties hebben plaatsgevonden, wissen of anonimiseren wij uw persoonsgegevens, tenzij we wettelijk verplicht zijn deze langer te bewaren.

Aanmaken van een profiel voor onze database

Wanneer u voor het eerst contact met ons opneemt via e-mail of via het contactveld op onze website of wanneer u meedoet aan een actie, zoals registratie van een product voor extra garantie, maken wij voor u een profiel aan in onze database. Alle verdere persoonsgegevens die u daarna aan ons verstrekt, bv. bij aankopen of contacten met de klantenservice, worden ook opgeslagen in uw profiel. De rechtsgrond voor deze verwerking is artikel 6 (1) b. van de AVG, aangezien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van overeenkomsten met u.

Wij bewaren deze persoonsgegevens zolang onze zakelijke relatie duurt. Wanneer er tussen ons gedurende drie jaar geen transacties hebben plaatsgevonden of geen contact is geweest met de klantenservice, wissen of anonimiseren wij uw persoonsgegevens, tenzij we wettelijk verplicht zijn deze langer te bewaren.

 Aanmelding voor nieuwsbrief & analyse van gebruik van nieuwsbrieven

 1. Aanmelding

Wanneer u zich aanmeldt voor onze e-mailnieuwsbrief, gebruiken we de verstrekte persoonsgegevens met uw toestemming voor toezending van onze e-mailnieuwsbrieven. Opgave van uw e-mailadres is verplicht om u aan te kunnen melden. Alle verdere gegevens worden op vrijwillige basis verstrekt en gebruikt om u gerichter te benaderen in de nieuwsbrief en om de inhoud daarvan aan te passen aan uw interesses. De nieuwsbrieven bevatten nieuws en informatie over onze producten, evenals algemene adviezen en informatie over kwesties die spelen met betrekking tot onze producten. De rechtsgrond voor deze verwerking is uw toestemming op grond van artikel 6 (1) a. van de AVG.

We bewaren uw persoonsgegevens voor dit doel ofwel (i) tot u zich afmeldt ofwel (ii) gedurende ten hoogste 18 maanden als u geen enkele nieuwsbrief geopend heeft. Daarna wissen of anonimiseren wij uw persoonsgegevens, tenzij we wettelijk verplicht zijn deze langer te bewaren.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door afmelding voor onze e-mailnieuwsbrief, zonder opgaaf van redenen en met onmiddellijke ingang. U kunt zich afmelden via de link onderaan onze e-mailnieuwsbrieven of via ons contactformulier.

 1. Analyse van gebruik van nieuwsbrieven

We streven er voortdurend naar onze dienstverlening te verbeteren. Hiertoe evalueren we de verzonden e-mailnieuwsbrieven. Zo wordt nagegaan of de opgegeven e-mailadressen bestaan, of de nieuwsbrief geopend is, welke links in de nieuwsbrieven zijn gebruikt en of er reacties of retourberichten ((automatisch) antwoord, foutmeldingen enz.) op komen. De rechtsgrond voor deze verwerking is uw toestemming op grond van artikel 6 (1) a. van de AVG.

We bewaren uw persoonsgegevens voor dit doel gedurende twee jaar. Daarna wissen of anonimiseren wij uw persoonsgegevens, tenzij we wettelijk verplicht zijn deze langer te bewaren.

Toestemming voor minderjarigen

Personen jonger dan 16 jaar mogen aan ons geen persoonsgegevens verstrekken zonder voorafgaande toestemming van hun ouders of wettelijke voogd.

Wanneer u toestemming verleent: Recht op intrekking van toestemming

Wanneer uw toestemming de rechtsgrond is voor de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u uw toestemming op elk moment intrekken zonder opgaaf van redenen. Wij wijzen erop dat intrekking van uw toestemming geen gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking. 

 1. Hoe wij uw persoonsgegevens delen met derden

Uw persoonsgegevens worden alleen in de volgende gevallen doorgegeven aan derden:

 • aan met ons gelieerde bedrijven binnen de Spectrum Brands-groep voor zover dit nodig is voor het beheren van deze website;
 • aan onze leveranciers of dienstverleners zoals onze dienstverlener voor klantenservice of onze distributiepartners in verband met uw gebruik van de website;
 • aan ons PR-bureau dat vermeld is als perscontact voor afhandeling van persverzoeken;
 • aan onze IT-bedrijven die IT-diensten aan ons verlenen en die deze gegevens alleen verwerken ten behoeve van die diensten (bv. hosting of onderhouds- en ondersteunende IT-diensten, nieuwsbriefsysteem);
 • wanneer wij bedrijfsactiva verkopen, kunnen de persoonsgegevens van onze klanten aan een potentiële koper worden verstrekt;
 • aan onze professionele en juridische adviseurs;
 • aan onze marketingbureaus, afhankelijk van uw marketingvoorkeuren;
 • aan gerechten, scheidsgerechten, partijen betrokken bij fraudepreventie, rechtshandhavingsinstanties, toezichthouders of advocaten indien dit noodzakelijk is voor de naleving van de wet of voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van rechten of rechtsvorderingen; en
 • anderszins wanneer wij uw toestemming hebben of wanneer dit om andere redenen wettelijk toegestaan is.

Voor zover wij andere bedrijven inschakelen om voor ons taken uit te voeren in het kader van een verwerkersovereenkomst en daartoe uw persoonsgegevens doorgeven, wordt van dit bedrijf of deze bedrijven geëist dat zij uw persoonsgegevens beschermen en deze alleen gebruiken voor het specifieke doeleinde dat in de overeenkomsten met deze verwerkers is vastgelegd.

Wanneer wij, afhankelijk van uw aangegeven locatie, gegevens doorgeven naar landen buiten de EU/EER, geven wij uw persoonsgegevens alleen door aan externe ontvangers in dergelijke landen als de ontvanger voldoende wettelijk vereiste waarborgen biedt, zoals Europese modelcontractbepalingen of een Privacy Shield-certificering.

U kunt nadere informatie over de toegepaste waarborgen, zoals kopieën van de respectievelijke waarborgen, met betrekking tot specifieke doorgiften opvragen door contact op te nemen met dsr@eu.spectrumbrands.com.

 1. Uw rechten in verband met uw persoonsgegevens

Indien aan bepaalde eisen is voldaan, heeft u de volgende rechten:

 • Verzoek om inzage in de persoonsgegevens die wij over u verwerken
 • Verzoek om rectificatie van uw persoonsgegevens
 • Verzoek om wissing van uw persoonsgegevens
 • Verzoek om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens
 • Bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
 • Verzoek om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen (recht op overdraagbaarheid van gegevens)
 • Intrekking van uw toestemming met toekomstige werking
 • Niet onderworpen te worden aan besluitvorming uitsluitend gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering

U kunt als volgt contact met ons opnemen om uw rechten uit te oefenen:

Spectrum Brands (UK) Ltd

DSR Request (Verzoek betrokkene)

Regent Mill, Fir Street
Failsworth Manchester

M35 0HS
Verenigd Koninkrijk

Telefoon: +44 (0) 161 947 3000
Fax: +44 (0) 161 682 1708

dsr@eu.spectrumbrands.com

 

Wij reageren op uw verzoek overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.

 1. Cookies

Klik voor meer informatie over ons cookiebeleid en om ons cookiebeleid te lezen.

 1. Gegevensbeveiliging

Wij doen onze uiterste best om uw gegevens op te slaan met behulp van al onze beschikbare technische en organisatorische mogelijkheden om te voorkomen dat derden daar toegang toe krijgen. 

Alle gegevens worden opgeslagen op servers die voldoen aan de strengste beveiligingsnormen ter bescherming tegen pogingen van derden om toegang te krijgen tot de gegevens. 

 1. Onze manager gegevensbescherming

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of onze verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact op met onze manager gegevensbescherming:

gdpr@eu.spectrumbrands.com

 1. Uw recht op indiening van een klacht

Als u van mening bent dat de verwerking van persoonsgegevens door ons in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft u het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

 

© Spectrum Brands (UK) Limited Augustus 2019